Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodna z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Izabela Zając-Siwczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Izabela Zając-Siwczyk DOS PUNTOS z siedzibą w Zielonkach, ul. Wiarusa 30, 32-087 Zielonki., tel.: +48 510133959, e-mial: i.zajacsiwczyk@gmail.com.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Świadczenie usługi wykonania tłumaczenie pisemnego lub ustnego, rozliczenia tych usług, oraz w celu wykonania zadań związanych z zawodem tłumacza przysięgłego, który wymaga prowadzenia repertorium czynności.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.

Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane jest podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Panią/Pana taki obowiązek.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane widniejące w dokumentach i ich tłumaczeniach będą przechowywane w formie skanu lub fotokopii dokumentu i jego tłumaczenia przez okres jednego roku od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji i w celu obrony interesów administratora danych osobowych.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń).

Dane osobowe związane z płatnościami i fakturami będą przechowywane zgodnie z przepisami księgowo-skarbowymi przez okres 5 lat od dnia wykonania usługi lub przez okres niezbędny do obrony interesów administratora.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

PRAWO DO DOSTĘPU, PROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA, WNIESIENIA SPRZECIWU

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Państwa danych,
  • dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniosą Państwo sprzeciw, o którym mowa niżej.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na skrzynkę i.zajacsiwczyk@gmail.com.